Όροι Χρήσης | Web Expert

Όροι Χρήσης

Ταυτότητα της επιχείρησης

Η ατομική επιχείρηση Σελημίδης Δημήτριος πους στο εξής θα αναφέρεται ως Web Expert παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες Πληροφορικής και διαδικτύου. Λειτουργεί από την 01/10/2014 και παρέχει υπηρεσίες δημιουργίας ιστοσελίδων στο διαδίκτυο, παραγωγή προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών,σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για εφαρμογές, υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού, χονδρικό και λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων και λογισμικού.

Εάν ο χρήστης διαφωνεί με κάποιους ή όλους τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας, των υπηρεσιών ή του ηλεκτρονικού καταστήματος, οφείλει να απέχει από τη χρήση του, αλλιώς δηλώνει ότι έχει αποδεχτεί ανεπιφύλακτα, όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας του. Η εταιρία Web Expert, λειτουργεί υπό την ευθύνη της επιχείρησης Σελημίδης Δημήτριος Κων/νος με ΑΦΜ: 140087805 που εδρεύει επί της οδού Σωκ. Μπλιούρα 2, στην Κοζάνη, Τ.Κ.50131. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24610 41995, Fax: 24610 41995.

Όροι παροχής υπηρεσιών

Η Εταιρεία Web Expert για την διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών της και την προστασία των πελατών της συνάπτει Συμβάσεις Παροχής Υπηρεσιών για οποιοδήποτε έργο της ανατεθεί. Η Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών αναφέρει τις παρεχόμενες υπηρεσίες της Εταιρίας προς τον Πελάτη, τις υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων μελών, εγγυήσεις και εφαρμοστέο δίκαιο.

Υποχρεώσεις συμβαλλόμενων μελών

Η Εταιρεία υποχρεούται να εκτελέσει το έργο ή/και να παρέχει τις υπηρεσίες που αναγράφονται στην σύμβαση και να ολοκληρώσει την κατασκευή του συμφωνηθέντος Έργου, στο χρονικό διάστημα που απαιτείται και προσυμφωνείται με τον πελάτη. Η Εταιρεία δηλώνει ρητά ότι θα καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια, ώστε να εξασφαλίσει στον Πελάτη την κατά το μέτρο του δυνατού απρόσκοπτη παροχή των συμφωνηθέντων υπηρεσιών.

Ο Πελάτης υποχρεούται να καταβάλλει στην Εταιρεία τις χρεώσεις (τιμήματα, αμοιβές, έξοδα) και με τον τρόπο και κατά το χρόνο που αναφέρονται στη σύμβαση . Τα μέρη μπορούν να συμφωνήσουν ότι ένα μέρος του υλικού ή ολόκληρο το απαιτούμενο υλικό θα χορηγείται από την Εταιρεία ή από τρίτους με ευθύνη της Εταιρείας.

Υλοποίηση του Έργου

Συμφωνείται μεταξύ των Μερών ότι η υλοποίηση του έργου θα πραγματοποιηθεί σε δύο (2) στάδια: α) η Εταιρία σε εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο θα συμφωνηθεί μεταξύ των Μερών, θα παραδώσει προς έλεγχο και προς έγκριση στον Πελάτη ένα προσχέδιο του έργου. Αν ο Πελάτης έχει αντιρρήσεις επί του προσχεδίου αυτού, η Εταιρία θα προβεί στις αναγκαίες αλλαγές, ώστε ο Πελάτης να παράσχει την έγκριση του. β) μετά την έγκριση του προσχεδίου του έργου από τον Πελάτη, η Εταιρία θα προχωρήσει στην οριστική υλοποίηση και παράδοση του έργου στον Πελάτη.

Η έγκριση του προσχεδίου του έργου από τον Πελάτη είναι απαραίτητη προϋπόθεση, ώστε να προχωρήσει η Εταιρία στην οριστική εκτέλεση και παράδοση του έργου.

Η Εταιρία οφείλει να εκτελέσει και να παραδώσει το Έργο, όπως ακριβώς αυτό περιγράφεται στο προσχέδιο.

Αν ο Πελάτης, μετά την έγκριση του προσχεδίου του έργου, εγείρει αντιρρήσεις ως προς το περιεχόμενο του προσχεδίου, δικαιούται να ζητήσει από την Εταιρία συγκεκριμένες αλλαγές. Σε μια τέτοια περίπτωση όμως, επιβαρύνεται με επιπλέον χρεώσεις (τιμήματα, αμοιβές, έξοδα), πέρα των ήδη συμφωνηθέντων.

Πνευματική Ιδιοκτησία

Τα Μέρη συμφωνούν ότι η Εταιρεία δεν αποκτά κανένα δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας επί του υλικού που χορηγείται από τον Πελάτη, ο δε Πελάτης δεν αποκτά κανένα δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας επί του υλικού που χορηγείται από την Εταιρεία ή από τρίτο προμηθευτή της Εταιρείας.

Επιπλέον τα Μέρη συμφωνούν ότι ο Πελάτης αποκτά, μετά την παράδοση σ’ αυτόν του συμφωνηθέντος έργου και την καταβολή από αυτόν προς την Εταιρεία του συνόλου των χρεώσεων που αναφέρονται στη σύμβαση, το περιουσιακό δικαίωμα επί του Περιεχομένου του έργου.

Σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν καταβάλλει το σύνολο των χρεώσεων στην Εταιρεία μέχρι και 15 εργάσιμες ημέρες μετά την παράδοση του Έργου από την Εταιρεία στον Πελάτη, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει προσωρινά τη λειτουργία της ιστοσελίδας μέχρις ότου ο Πελάτης καταβάλλει το σύνολο των χρεώσεων στην Εταιρεία.

Ο Πελάτης αποδέχεται ότι η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να αναγράφει στην ιστοσελίδα του Πελάτη ότι αυτή δημιουργήθηκε από την Εταιρεία, με τη χρήση διακριτικών εικονιδίων ή διακριτικού κειμένου που παραπέμπουν στις ιστοσελίδες της Εταιρείας με υπερσύνδεσμο (link), καθώς και ότι η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αναφέρει τη δημιουργία του Έργου, με εικόνες και την ηλεκτρονική διεύθυνση της ιστοσελίδας, στα δείγματα της δουλειάς της.

Καθήκον Εχεμύθειας

Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι δεν θα κοινοποιήσουν σε τρίτους, παρά μόνο για σκοπούς που σχετίζονται με τη σύμβαση, οποιαδήποτε πληροφορία που από τη φύση της ή μετά από συμφωνία θεωρείται εμπιστευτική, ενδεικτικά αναφερομένων εγγράφων, αναφορών, λογισμικού, οργανωτικών πληροφοριών, σχεδίων, εικόνων, κινούμενων εικόνων, βίντεο, φωτογραφιών, ηχητικών σημάτων, γραφικών, της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του Πελάτη κ.λπ.

Εγγυήσεις

Τα Συμβαλλόμενα Μέρη νομιμοποιούνται πλήρως να υπογράψουν τη σύμβαση και να εκτελέσουν τους όρους και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτή, χωρίς το δικαίωμά τους αυτό να περιορίζεται ή να απαγορεύεται από προηγούμενες συμβάσεις ή συμφωνίες με τρίτους.

Η Εταιρεία δικαιούται να υπογράψει συμφωνίες και να συνάψει συμβάσεις για κατασκευή έργου ή/και να παρέχει υπηρεσίες με το ίδιο ή παρόμοιο περιεχόμενο με αυτό της συμβάσεως και ιδίως με τα ίδια ή παρόμοια τεχνικά χαρακτηριστικά με αυτά της συμβάσεως, εγγυάται όμως ότι δεν θα προχωρήσει στη σύναψη συμβάσεων με τρίτους που αντίκεινται στην σύμβαση.

Ο Πελάτης εγγυάται ότι δεν έχει συνάψει με τρίτους συμβάσεις που αντίκεινται στο περιεχόμενο της συμβάσεως, ούτε πρόκειται να προχωρήσει στη σύναψη με τρίτους τέτοιων συμβάσεων.

Ο Πελάτης εγγυάται ότι το χορηγούμενο στην Εταιρεία υλικό δεν περιέχει ψευδείς ειδήσεις, βεβαιώσεις, ανακοινώσεις και ότι γενικά το περιεχόμενό του ανταποκρίνεται στην αλήθεια.

Τα Συμβαλλόμενα μέρη εγγυώνται ότι το περιεχόμενο της  συμβάσεως δεν παραβιάζει και δεν πρόκειται να παραβιάσει στο μέλλον οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων, ενδεικτικά αναφερομένων δικαιωμάτων στο σήμα ή/και στην ευρεσιτεχνία, πνευματικών δικαιωμάτων, συγγενικών δικαιωμάτων, εμπορικών μυστικών κλπ.
Ειδικά ο Πελάτης εγγυάται ότι έχει ο ίδιος την κυριότητα ή έχει εξασφαλίσει όλες τις απαραίτητες άδειες για τη χρήση του υλικού που χορηγεί στην Εταιρεία, και ότι ως προς το υλικό αυτό δεν παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων.
Το ίδιο εγγυάται η Εταιρεία ως προς το υλικό που τυχόν χορηγεί η ίδια για την εκτέλεση της συμβάσεως.

Τα Συμβαλλόμενα Μέρη εγγυώνται ότι το υλικό που χορηγούν για τους σκοπούς της σύμβασης δεν προσβάλλει τα χρηστά ήθη ή/και τη δημόσια τάξη.

Σε περίπτωση που κάποιο από τα Συμβαλλόμενα Μέρη παραβιάσουν κάποιες από τις ως άνω εγγυήσεις ή/και προκύψει οποιαδήποτε εκ των ως άνω παραβιάσεων εκ μέρους οποιουδήποτε εκ των Συμβαλλομένων Μερών, το Μέρος αυτό υποχρεούται να απαλλάξει τον Αντισυμβαλλόμενό του από κάθε ευθύνη για αποζημίωση, έξοδα άμυνας, δικαστικά έξοδα και άλλα έξοδα που προέρχονται από απαιτήσεις τρίτων. Η υποχρέωση αυτή προϋποθέτει ότι ο ως άνω Αντισυμβαλλόμενος θα ειδοποιήσει προσηκόντως το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος για οποιαδήποτε απαίτηση σχετίζεται με τα παραπάνω και ότι θα καταβάλει τη δέουσα επιμέλεια και συνδρομή προς το σκοπό της άμυνας ή της επίτευξης συμβιβασμού.

Υπαιτιότητα – Ανωτέρα Βία

Ουδεμία ευθύνη φέρει η Εταιρεία για περιστατικά που δεν οφείλονται σε δική της υπαιτιότητα ή σε υπαιτιότητα των προστηθέντων αυτής προσώπων, για τυχηρά ή περιστατικά ανωτέρας βίας, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένων της κακής/πλημμελούς λειτουργίας της ΔΕΗ ή τυχόν άλλης Εταιρείας ή οργανισμού ηλεκτροδοτήσεως, του τηλεπικοινωνιακού δικτύου του ΟΤΕ ή άλλης Εταιρείας σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας, ή τρίτων, η λειτουργία των οποίων συνδέεται άμεσα ή επηρεάζει την απρόσκοπτη παροχή των συμφωνηθέντων υπηρεσιών.

Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία

Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς τυχόν προκύψει από την εφαρμογή της συμβάσεως θα εφαρμόζεται το Ελληνικό δίκαιο. Αποκλειστικά αρμόδια για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από τη σύμβαση ορίζονται τα δικαστήρια της πόλης της Κοζάνης.

Όροι χρήσης Ηλεκτρονικού καταστήματος

Το ηλεκτρονικό κατάστημα λειτουργεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.webexpert.gr υπό τους όρους και προϋποθέσεις που παρουσιάζονται παρακάτω. Η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των κατωτέρω όρων και προϋποθέσεων.

Ταυτότητα της επιχείρησης

Η Web Expert διαθέτει ένα ηλεκτρονικό κατάστημα διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών διαμέσω του διαδικτύου. Το ηλεκτρονικό κατάστημα λειτουργεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.webexpert.gr υπό τους όρους και προϋποθέσεις που παρουσιάζονται παρακάτω. Η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των κατωτέρω όρων και προϋποθέσεων. Εάν ο χρήστης διαφωνεί με κάποιους ή όλους τους όρους χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος, οφείλει να απέχει από τη χρήση του, αλλιώς δηλώνει ότι έχει αποδεχτεί ανεπιφύλακτα, όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας του.

Όροι και μεταβολές

Η Web Expert διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει μονομερώς όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών. Οποιαδήποτε τέτοιου είδους αλλαγή θα γνωστοποιείται μέσα από αυτή την ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος. Επίσης διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας (ενδεικτικά αναφέρονται τιμή, διαθεσιμότητα, φωτογραφία, περιγραφή κλπ), χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.

Παρεχόμενες πληροφορίες και προϊόντα

Η Web Expert δεσμεύεται ως προς την ποιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στις ιστοσελίδες του, υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια ή διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας εκ λόγων ανωτέρας βίας. Ταυτόχρονα διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση ανά πάσα στιγμή και οι αλλαγές αυτές να αποκτούν ισχύ από την στιγμή της πραγματοποίησης τους και άμεσης δημοσίευσής τους στο διαδίκτυο.

Ευθύνη χρηστών

Οι χρήστες του ηλεκτρονικού καταστήματος της Web Expert δηλώνουν και αποδέχονται ότι δεν θα το χρησιμοποιήσουν όπως και το περιεχόμενο του, κατ’ οιονδήποτε τρόπο παράνομο, ανήθικο, προσβλητικό και κακόβουλο. Επίσης δηλώνουν ότι τα παρεχόμενα από αυτούς στοιχεία κατά την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και των περιεχομένων του, είναι απολύτως ακριβή και σωστά. Τέλος, δηλώνουν ότι αναλαμβάνουν πάσα ευθύνη από την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και του λογαριασμού τους, από μη εξουσιοδοτημένα από αυτούς άτομα καθώς και την αποζημίωση από οποιαδήποτε βλάβη επιφέρει η χρήση αυτή, στη Web Expert ή/και σε οποιονδήποτε άλλο συνεργάτη του.

Περιορισμός Ευθύνης

Η Web Expert δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη σε τιμές, χαρακτηριστικά ή φωτογραφίες και διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τιμών χωρίς προειδοποίηση. Επίσης δεν ευθύνεται έναντι των χρηστών/πελατών, για ζημίες που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση / ή μη της παραγγελίας τους. Ταυτόχρονα δεν φέρει καμία ευθύνη για άμεση είτε έμμεση, θετική ή αποθετική ζημιά (ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά αναφέρονται, διαφυγόντα κέρδη, διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης, απώλεια στοιχείων και δεδομένων, απώλεια πελατείας κλπ), οι οποίες προκύψουν σε σχέση με την λειτουργία, ή/και την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος. Οι χρήστες-πελάτες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την αξιολόγηση και επιλογή των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρονται από την ιστοσελίδα και η Web Expert δεν φέρει καμία ευθύνη σε σχέση με την ορθότητα της επιλογής των χρηστών, ή τυχόν ασυμβατότητες μεταξύ προϊόντων – λογισμικών – υπηρεσιών που παρέχονται από αυτή. Η μεταφορά των εμπορευμάτων γίνεται για λογαριασμό και με ευθύνη του πελάτη εφόσον απαιτείται. Η Web Expert δεν ευθύνεται για ελαττώματα ή κακή ποιότητα των προϊόντων τρίτων κατασκευαστών που διαθέτει στους πελάτες του, επειδή τα εμπορεύματα παραλαμβάνονται από τους προμηθευτές τους ή/και τους κατασκευαστές τους, συσκευασμένα σε κλειστά κουτιά. Σε περίπτωση ελαττωματικού ή προβληματικού προϊόντος πρέπει να επικοινωνήσετε με κάποιο εκπρόσωπο της Web Expert, και θα εξυπηρετηθείτε άμεσα αντικαθιστώντας το προβληματικό προϊόν ή παίρνοντας πίσω τα χρήματα σας (Βλ. Επιστροφές προϊόντων). Τέλος η Web Expert δεν δεσμεύεται για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, όπως αυτή αναφέρεται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες σε περίπτωση που η διαθεσιμότητα ενός προϊόντος που παραγγέλθηκε, είναι διαφορετική από την αναγραφόμενη στην ιστοσελίδα.

Συναλλαγές

Η Web Expert λειτουργεί σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει τις εξ αποστάσεως συμβάσεις, δηλαδή το ν. 2251/1994 περί προστασίας των καταναλωτών και ιδίως τα άρθρα 3, 3α, 3β, 3δ-3ιγ, στα οποία ορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται σε περίπτωση εξ αποστάσεως σύμβασης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό άρθρο του ανωτέρου νόμου.

Διαθεσιμότητα

Σε περιπτώσεις που τα προϊόντα που παραγγείλατε δεν είναι διαθέσιμα θα ενημερώνεστε με e-mail ή τηλεφωνικώς για τον ακριβή χρόνο παράδοσης. Αν συμφωνείτε για το νέο χρόνο παράδοσης θα πρέπει να μας ενημερώνετε με e-mail ή fax ότι είστε ενήμερος και επιθυμείτε η παραγγελία σας να παραμείνει ενεργή. Σε περίπτωση που οι νέοι όροι εκτέλεσης της παραγγελίας δεν σας ικανοποιούν η παραγγελία σας θα ακυρώνεται.

Ανωτέρα βία

Αν για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες κλπ) δεν είναι δυνατό να σας παραδώσουμε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες εντός του προκαθορισμένου χρόνου θα σας ενημερώσουμε, προκειμένου να μας δηλώσετε αν επιθυμείτε, υπ’ αυτές τις συνθήκες, την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας.

Ακύρωση Παραγγελίας

Ακύρωση της παραγγελίας δύναται να γίνει στις κάτωθι περιπτώσεις :

1. Πριν ολοκληρωθεί η παραγγελία, κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής διαδικασίας της παραγγελίας μπορείτε να αφαιρέσετε τις ποσότητες των προϊόντων από το καλάθι αγορών σας πατώντας στο κουμπί διαγραφή και μετά ενημέρωση. Παράλληλα, μπορείτε να μεταβάλετε την ποσότητα των προϊόντων που έχετε επιλέξει σε μηδέν.
2. Εάν έχει ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική παραγγελία αλλά δεν έχει αποσταλεί ακόμα το προϊόν στο χώρο σας μπορείτε να καλέσετε το 24610 41995 και ένας συνεργάτης μας θα αναλάβει την ακύρωσή της παραγγελίας σας.

Επιστροφές προϊόντων

Σε περίπτωση που, επιθυμείτε να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε επειδή δεν είστε ευχαριστημένοι ή δεν σας ικανοποιούν πλήρως, έχετε δικαίωμα να το κάνετε εντός 14 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της παραγγελίας. Τα προϊόντα θα πρέπει να βρίσκονται στην κατάσταση που τα παραλάβατε, χωρίς να έχει αποσφραγιστεί η συσκευασία τους και να συνοδεύονται από την απόδειξη ή το τιμολόγιο πώλησης. Στη αυτή τη περίπτωση θα επιβαρυνθείτε μόνο με το κόστος επιστροφής των προϊόντων. Η εταιρία δεν ευθύνεται για ζημίες που ενδεχομένως να προκύψουν στα προϊόντα κατά την διαδικασία επιστροφής τους. Αμέσως μετά την παραλαβή των προϊόντων προς επιστροφή και αφού βεβαιωθεί ότι η συσκευασία τους βρίσκεται σε άριστη κατάσταση και ότι το προϊόν έχει πωληθεί από την εταιρεία μας, θα επικοινωνήσει μαζί σας εκπρόσωπος μας ώστε να συνεννοηθείτε τον τρόπο που επιθυμείτε, για να σας επιστραφούν τα χρήματα. Η επιστροφή των χρημάτων θα ολοκληρωθεί το πολύ μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής του επιστρεφόμενου προϊόντος από την εταιρεία μας. Σε περίπτωση που θέλετε να επιστρέψετε προϊόντα τα οποία παρουσίασαν πρόβλημα στη λειτουργία τους και καλύπτονται από εγγύηση, τότε επιστρέφεται το προϊόν και το τμήμα υποστήριξης του θα επικοινωνήσει μαζί σας και θα σας ενημερώσει, σχετικά με την πορεία επισκευής του συγκεκριμένου προϊόντος ή και την αντικατάσταση του – αν αυτό δεν επισκευάζεται. Τα ανωτέρω δεν ισχύουν στην περίπτωση που το προβληματικό προϊόν καλύπτεται από εγγύηση απευθείας από τον κατασκευαστή ή αντιπρόσωπο του. Σε κάθε περίπτωση πριν από την επιστροφή προϊόντων για οποιοδήποτε λόγο, επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.

Τιμές των πωλούμενων Προϊόντων

Στις τιμές που αναγράφονται περιλαμβάνεται Φ.Π.Α (24%).

Προσωπικά Δεδομένα

Η Web Expert, δεσμεύεται για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, των χρηστών της ιστοσελίδας και των πελατών του τηρώντας τον νόμο Ν.2742/97 σχετικά με την προστασία από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα προσωπικά σας στοιχεία ζητούνται, καταγράφονται και χρησιμοποιούνται μόνο για την εξυπηρέτησή σας από το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας. Τα προσωπικά σας στοιχεία δεν πρόκειται να δοθούν σε καμία περίπτωση σε άλλες εταιρείες ή φορείς χωρίς την άδεια σας, ενώ βάσει του νόμου προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτά όποτε το επιθυμείτε. Τέλος η Web Expert παρέχει την δυνατότητα σε οποιονδήποτε χρήστη δεν επιθυμεί πλέον να χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες που παρέχονται από αυτή, να υποβάλλει αίτημα διαγραφής από το αρχείο του. Σε αυτή την περίπτωση τα προσωπικά στοιχεία και δεδομένα του χρήστη διαγράφονται και παύουν να χρησιμοποιούνται.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα; Καλέστε μας στο 24610 41995